Ondersteuning

Passend Onderwijs

Wij werken binnen de kaders van de Wet Passend onderwijs. Dit is een wet die ervoor moet zorgen dat leerlingen een passende onderwijsplek krijgen. Of dat nu binnen het speciaal onderwijs is of met ondersteuning binnen het regulier onderwijs. Hiertoe is er binnen de regio een  samenwerkingsverband opgericht.
Voor de leerling betekent dit dat binnen het samenwerkingsverband altijd gezocht wordt naar een passend onderwijsaanbod, ongeacht de beperking.

Voor actuele informatie over passend onderwijs kijkt u op www.passendonderwijs.nl.
Ons samenwerkingsverband Amstelronde (www.amstelronde.nl) heeft in haar ondersteuningsplan omschreven hoe wij Passend Onderwijs vorm geven. Iedere Amstelrondeschool heeft een eigen ondersteuningsprofiel. Het ondersteuningsprofiel van het Duet  kunt u vinden als download onderaan deze pagina en ligt ook op school ter inzage.
Aan elke school is een een Amstelrondespecialist verbonden die mee kijkt, denkt en overlegt over de noodzaak, de inhoud en de uitwerking van een dergelijk arrangement. Aan iedere school, dus ook aan het Duet,  is ook een begeleider passend onderwijs gekoppeld. Zij brengt ons de expertise uit het speciaal onderwijs.
Daarnaast is er regelmatig overleg met de schoolverpleegkundige van de GGD.
Met de transitie van jeugdzorg naar de gemeentes is ook de gemeente verantwoordelijk voor Passend Onderwijs en Jeugdbescherming.  Er is regelmatig  op schoolniveau contact met het Sociaal Loket van de gemeente Uithoorn. Aan IKC Het Duet zijn ook ouder-kindadviseurs verbonden. 

Ondersteuningsprofiel


Wij werken vanuit de cyclus van het Handelingsgericht werken, het kind en de mogelijkheden staan voorop. Hierop aansluitend werken we vanuit een oplossingsgerichte gedachte. Een doelstelling die voortkomt uit deze werkwijze voor het Duet is de verdergaande samenwerking met alle betrokkenen (met ieder hun eigen expertise)  binnen onze organisatie, waarbij ook expliciet ouders en leerlingen betrokken worden bij het proces. Ook horen hier uiteraard de externe partners bij, bijvoorbeeld door middel van het samenstellen van een ondersteuningsteam. Verder willen we ervoor zorg dragen dat de leerkrachten alle fases van de HGW cyclus kennen en hiermee kunnen werken.
Onze teamscholing is erop gericht een (nog) professionelere houding te ontwikkelen ten aanzien van leerlingen, ouders en elkaar. In het kader van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften is dit een belangrijk aandachtspunt. Door deze professionaliseringsslag kunnen goede verbindingen ontstaat tussen alle betrokken partijen, waardoor een constructieve en positieve samenwerking ontstaat die van belang is voor de leerling.
Door ons gebouw zijn allerlei mogelijkheden ontstaan om kinderen in verschillende samenstellingen les te kunnen geven. In onze doelen staat ook het beter inzetten van de beschikbare ruimtes door een nog beter georganiseerd klassenmanagement. 

Hier kunt u het volledige Duet Schoolondersteuningsprofiel Amstelronde – 2022-2023 downloaden.