Ondersteuning

Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 ging de Wet passend onderwijs in. Passend onderwijs is een wet die ervoor moet zorgen dat leerlingen een passende onderwijsplek krijgen. Of dat nu binnen het speciaal onderwijs is of met ondersteuning binnen het regulier onderwijs. Hiertoe is er binnen de regio een  samenwerkingsverband opgericht.
Voor de leerling betekent dit dat binnen het samenwerkingsverband altijd gezocht wordt naar een passend onderwijsaanbod, ongeacht de beperking.
Met het passend onderwijs kwam het Regionaal Expertisecentrum (REC) dat leerlingen (her)indiceert per 1 augustus 2014 te vervallen. Voor meer actuele informatie over passend onderwijs kijkt u op www.passendonderwijs.nl.
Ons samenwerkingsverband Amstelronde (www.amstelronde.nl) heeft in haar ondersteuningsplan omschreven hoe wij Passend Onderwijs vorm geven. Iedere Amstelrondeschool heeft een eigen ondersteuningsprofiel. Het ondersteuningsprofiel van het Duet  kunt u vinden als download onderaan deze pagina en ligt ook op school ter inzage.
Voor de realisering van Passend Onderwijs is er voor iedere Amstelronde school een schoolbudget om daarmee voor leerlingen zogenaamde ondersteuningsarrangementen te bekostigen. Tevens is er voor elke school een Amstelrondespecialist die mee kijkt, denkt en overlegt over de noodzaak,  de inhoud en de uitwerking van een dergelijk arrangement. Aan iedere school, dus ook aan het Duet,  is ook een begeleider passend onderwijs gekoppeld. Zij brengt ons de expertise uit het speciaal onderwijs.
Daarnaast is er regelmatig overleg met de schoolverpleegkundige van de GGD.
Met de transitie van jeugdzorg naar de gemeentes is ook de gemeente verantwoordelijk voor Passend Onderwijs en Jeugdbescherming.  Er is regelmatig  op schoolniveau contact met het Sociaal Loket van de gemeente Uithoorn. Met ingang van het schooljaar 2015-2016 is er aan elke school een ouder-kindcoach verbonden.

Ondersteuningsprofiel

De ambitie van het samenwerkingsverband is dat in 2018 alle scholen een smalle ondersteuningsschool zijn. Het Duet deelt deze ambitie en voldoet al aan de meeste kenmerken van dit profiel. In het komende jaarplan en ons schoolplan wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de ontwikkelpunten die horen bij onze ambitie.
Ons uitgangspunt voor het handelen is de cyclus van het Handelingsgericht werken, het kind en de mogelijkheden staan voorop. Hierop aansluitend werken we vanuit een oplossingsgerichte gedachte, niet het probleem staat centraal, maar de oplossing. Een doelstelling die voortkomt uit deze werkwijze voor het Duet is de verdergaande samenwerking met alle betrokkenen (met ieder hun eigen expertise)  binnen onze organisatie, waarbij ook expliciet ouders en leerlingen betrokken worden bij het proces. Ook horen hier uiteraard de externe partners bij, bijvoorbeeld door middel van het samenstellen van een ondersteuningsteam. Verder willen we ervoor zorg dragen dat de leerkrachten alle fases van de HGW cyclus kennen en hiermee kunnen werken.
Onze teamscholing is erop gericht een (nog) professionelere houding te ontwikkelen ten aanzien van leerlingen, ouders en elkaar. In het kader van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften is dit een belangrijk aandachtspunt. Door deze professionaliseringsslag kunnen goede verbindingen ontstaat tussen alle betrokken partijen, waardoor een constructieve en positieve samenwerking ontstaat die van belang is voor de leerling.
In het jaarplan en het schoolplan is ook ruimte voor de inzet van ICT. Er is de mogelijkheid tot scholing van collega’s, zodat zij ICT op een zo effectief mogelijke manier kunnen inzetten in de groep. Ook is er aandacht voor het inzetten van de juiste software, juist ook bedoeld om kinderen met speciale onderwijsbehoeften werk nog beter op maat aan te kunnen bieden.
Door ons nieuwe gebouw zijn er allerlei mogelijkheden ontstaan om kinderen in verschillende samenstellingen les te kunnen geven. In onze doelen staat ook het beter inzetten van de beschikbare ruimtes door een nog beter georganiseerd klassenmanagement. Een concreet onderdeel hiervan is het groepsdoorbrekend werken, waardoor het mogelijk is kinderen aan te laten sluiten bij de instructies die een leerling nodig heeft.
Het beter kunnen aansluiten bij kinderen die meer kunnen hoort ook bij onze ambitie. De komende jaren gaan we ons inzetten om ook voor deze leerlingen een nog beter passend aanbod te ontwikkelen, hier hoort bij dat we via onze intern begeleiders de kennis binnen het team ook vergroten.
In de komende periode staat verder het uitbreiden van onze expertise ten aanzien van de meest voorkomende specifieke onderwijsbehoeften. Hierbij maken we nadrukkelijk gebruik van de reeds aanwezige kennis, zodat we de expertise die al in huis is verder verspreiden. Daarnaast is er een scholingsaanbod vanuit de stichting die mogelijkheden biedt voor collega’s zich verder te ontwikkelen op het gebied van speciale onderwijsbehoeften.

Door bovenstaande doelen en de werkwijze die we daaraan verbonden hebben hopen wij in 2018 (of eerder) de overgang te kunnen maken naar een smalle ondersteuningsschool.

Hier kunt u het volledige Duet Schoolondersteuningsprofiel Amstelronde – 2018-2022 downloaden.